Skip to content

UCHWAŁA Nr XXIX/150/2012

RADY MIEJSKIEJ W WITNICY

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Witnica

 

Na podstawie art. 40 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 ze zmianami), uchwala się:

 

Regulamin Cmentarzy Komunalnych Gminy Witnica

 

§ 1. Cmentarze Komunalne Gminy Witnica, zwane w dalszej części Regulaminu Cmentarzami zlokalizowane są w miejscowościach: Witnica, Białcz, Białczyk, Nowiny Wielkie, Świerkocin, Pyrzany, Stare Dzieduszyce, Mosina, Mościce, Kamień Mały, Dąbroszyn.

 

§ 2. Uchylony - 1. W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Witnica Cmentarzami zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy, zwany w dalszej części Regulaminu Administratorem.

2. Administrator wykonuje czynności zwykłego zarządu Cmentarzami, w tym między innymi pobiera opłaty, podejmuje działania zapewniające na Cmentarzach czystość i porządek, decyduje o sadzeniu i przeznaczaniu do usunięcia drzew i krzewów oraz montażu elementów małej architektury, zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza.

 

§ 3. Uchylony - 1. Siedziba Administratora znajduje się w Witnicy przy ul. Kosynierów Mirosławskich 1.

2. Biuro Administratora czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1500 .

 

§ 4. Cmentarze są miejscami pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie i światopogląd.

 

§ 5. Osoby przebywające na terenie Cmentarzy obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość.

 

§ 6. 1. Cmentarze są otwarte od godziny 600 do godz. 2200 z wyjątkiem postanowień ust. 2.

2. W dniach od 30 października do 10 listopada Cmentarze są otwarte całą dobę.

3. Przebywanie na cmentarzu poza godzinami otwarcia jest zabronione.

 

§ 7. Ceremonie pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 1000 do 1500. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z Administratorem, możliwe jest zorganizowanie ceremonii pogrzebowej w innych dniach i godzinach.

 

§ 8. Na terenie Cmentarzy zakazuje się:

 1. przebywania osób w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu;

 2. przebywania dzieci do lat 7 bez opieki osób dorosłych;

 3. deptania po grobach i nagrobkach oraz ich niszczenia;

 4. wprowadzania zwierząt, nie dotyczy psów upiętych na smyczy;

 5. poruszania się rowerami i motocyklami;

 6. wyrzucania śmieci w miejsca do tego nie przeznaczone;

 7. niszczenia zieleni;

 8. umieszczania tablic reklamowych, zakaz obejmuje również ogrodzenia;

 9. prowadzenia działalności gospodarczej, w tym handlu;

 10. żebractwa.

 

§ 9. Bezwzględnego zezwolenia od Administratora wymagają następujące czynności:

 1. przygotowywania kwater grzebalnych;

 2. wjeżdżania pojazdami mechanicznymi, nie dotyczy wózków inwalidzkich;

 3. wykonywania usług kamieniarskich;

 4. wykonywania ceremonii pogrzebowych;

 5. sadzenia lub usuwania drzew i krzewów;

 6. montowania ławek oraz innych elementów małej architektury.

 

§ 10. Uchylony - Organizowanie niezbędnych czynności związanych z przyjęcia zwłok do pochowania na Cmentarzach oraz załatwianie innych czynności związanych z korzystaniem z Cmentarzy odbywa się w biurze Administratora w dniach i godzinach określonych w §3 ust. 2.

 

§ 11. Administrator jest upoważniony do sprawdzania tożsamości osoby dokonującej pochówku.

 

§ 12. Na Cmentarzach organizuje się ceremonie pogrzebowe:

 1. w grobach ziemnych;

 2. w grobach ziemnych pogłębionych (w miarę możliwości uwarunkowania podłoża);

 3. w grobach murowanych;

 4. w grobach urnowych.

 

§ 13. Groby oraz miejsca rezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

 

§ 14. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów.

 

§ 15. Uchylony - Opłaty związane z korzystaniem z Cmentarzy uiszczane są najpóźniej w dniu pogrzebu.

 

§ 16. Uchylony - Odnowienie prawa do miejsca pod grób winno być dokonane do końca roku kalendarzowego, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty.

 

§ 17. Uchylony - 1. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, grób przeznacza się do likwidacji. Czynność ta poprzedzona jest umieszczeniem na grobie informacji o jego planowanej likwidacji.

2. Informację o likwidacji umieszcza się na grobie z minimum sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

3.  Z czynności związanych z likwidacją grobu Administrator sporządza protokół.

 

§ 18. Osoby zakłócające spokój i porządek na Cmentarzach oraz niszczące mienia mogą być pociągnięte na wniosek Administratora do odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114).

 

§ 19. Uchylony - W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295)

 

§ 20.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na terenie wszystkich cmentarzy komunalnych w Gminie Witnica.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady